BARNS TALLBEGREPSUTVIKLING

Forståelse for få – mange

Forskning viser at barn interesserer seg for endringer i små mengder, for eksempel fra to til tre, allerede på spebarnsstadiet. Men når mengden overstiger et visst antall, mister de interessen – det blir “mange”. Ettåringen kan også tydelig vise at han kan vurdere antall. Hvis han får tilbud om en hel kjeks versus to halve, velger han gjerne de to halve. Det er flere!

 

En og “mange” er som oftest de første antallsordene barna tar i bruk. Så dannes begrepet “mange” og “ikke mange” når barnet er i toårsalderen. Både åtte og hundre er mange for toåringer, men etter hvert tar det i bruk nyanser som “litt mange”, “kjempemange” og lignende. Neste steg i utviklingen er å nyansere “mange” med flere tallord. Tallordet “to” kommer også ofte tidlig.

TELLERAMSE

Det å ramse opp tall, som når en sier “1, 2, 3!” før barnet for eksempel hopper ned fra en stol, er også en del av tallbegrepsutviklingen. Til å begynne med oppfattes telleramsen som en regle, på lik linje med for eksempel “elle-melle deg fortelle”. Selv om tallene sies i en bestemt rekkefølge, betyr det ikke nødvendigvis at barnet forbinder telleramse med “hvor mange”.

Når barnet oppdager at telleramsen henger sammen med det å peke mens det sier tallordene, oppstår det ofte hektisk telleaktivitet. Det tar en stund før barnet klarer å si et tallord for hver ting det peker på, og dermed klarer å fortelle “hvor mange”.  Det å kunne telleramsen er en viktig bit i tallbegrepsutviklingen. Erfaringene denne tellegleden gir er grunnleggende for den videre utviklingen.

PARKOBLING

Det å koble et tallord til hver ting en teller, er grunnleggende i all telling. Det er også nødvendig for å kunne angi rett antall. Dette kalles parkobling og utvikles oftest parallelt med at barnet lærer telleramsen.

Allerede som spebarn stimuleres parkobling gjennom barneregler som “Tommeltott, Slikkepott, Langemann, Gullebrand og lille Petter Spillemann”, der en berører én finger for hvert navn en sier. Det samme er tilfellet når foreldrene steller spebarnet og sier: “Nå skal vi ta på sokkene – én sokk på den foten og én på den andre”.

Senere opplever barnet at det dekkes på én tallerken til hver, at vi bare trenger én lue om gangen, og at det kan finne igjen stolen, skuffen og hyllen sin i barnehagen ved å lete etter merket sitt. Etter hvert vil barnet også oppfatte at det bare skal peke på én ting for hvert tallord det sier. Når dette faller helt på plass, sier vi at barnet kan telle.

Å VITE HVOR MANGE

Selv om barnet har lært å koble et tallord til hver ting det teller, er det ikke automatisk slik at det forstår at det siste tallordet forteller “hvor mange”.

Eksempel:

Per (4 år) sitter på gulvet og leker med biler sammen med en voksen.

Voksen: Du har mange biler. Vet du hvor mange?
Per: 1, 2, 3, 4, 5! (sier et tallord for hver bil)
Voksen: Flott, så flink du var. Hvor mange biler har du?
Per: Mange.
Voksen: Ja, men hvor mange?
Per: Mange.

hentet fra Solem & Reikerås (2001): Det matematiske barnet, s.114

Barn vil etter mange møter med tellende forbilder som gjentar det siste nevnte tallordet, oppdage at dette forteller om hvor “mange”.

TALLSYMBOLER

I en periode var man litt tilbakeholdne med å introdusere tallsymboler på et tidlig tidspunkt i barnets utvikling. Men nyere forskning har vist en klar sammenheng mellom barnets symbolkunnskap og senere regneferdigheter. Derfor vil tallsymboler innføres parallelt med andre aspekter av tallbegrepene i alle bøkene i serien «Min Første 1-2-3».Bruk av og videre forståelse av tall

I tillegg til de viktige bitene i tallbegrepspuslespillet vi har beskrevet over, skal barnet erfare og utforske mange andre aspekter ved tallene. Tallordene brukes ikke bare til å beskrive antall. For eksempel kan tall brukes for å angi mål som for eksempel vekt, lengde, penger, tid osv. Det er ikke helt enkelt å forstå hvorfor 2 kg poteter er veldig mange flere enn 2 poteter, eller at halv fire ikke er det samme som to.

Tallord kan også brukes til å si noe om rekkefølgen – ordenstall som første, andre, tredje og så videre. Mengder kan også slås sammen og deles opp, det vi i skolespråket kaller regning. Og dette er bare litt av alt det spennende som skal utforskes i tallenes verden!